کنگره60...(شعبه حر) ما اعضای جمعیت احیای انسانی کنگره 60 در نمایندگی حر آمادگی داریم تا تجربیات و دانش خود را برای رهایی از مسئله بیماری اعتیاد در اختیار شما قرار دهیم . نشانی : پاسگاه نعمت اباد خیابان شکوفه بین میدان ثارالله و باران جنب تالارپذیرایی الماس شهر روزهای مشاوره : شنبه، دو شنبه و چهار شنبه از ساعت13:30الی 16 کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران : دوشنبه و چهار شنبه ساعت: 17 الی 20 کارگاه آموزشی خصوصی همسفران: سه شنبه ساعت: 15.30 الی 18.30 کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران : شنبه ساعت 17 الی 20 http://horc60.mihanblog.com 2020-06-01T23:47:51+01:00 text/html 2020-06-01T14:55:24+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ گزارش تصویری از فعالیت نمایندگی حر دوشنبه 99/03/12 http://horc60.mihanblog.com/post/2574 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">گزارش تصویری از فعالیت لژیون های نمایندگی حر دوشنبه 99/03/12</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990312/10.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-06-01T13:42:37+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1399/03/12 با دستور جلسه سیگار http://horc60.mihanblog.com/post/2573 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سومین جلسه از دوره سی‌ودوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سهیل و دبیری مسافر مرتضی و استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد با دستور جلسه&nbsp;<b>( سیگار</b><b>&nbsp;</b><b>)&nbsp;</b>&nbsp;روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990312/1.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-05-30T15:24:34+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ گزارش تصویری از فعالیت نمایندگی حر شنبه 99/03/10 http://horc60.mihanblog.com/post/2572 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">گزارش تصویری از فعالیت لژیون های نمایندگی حر شنبه 99/03/10</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990310/21.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-05-30T14:50:14+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ رهایی های روزهای شنبه نمایندگی حر مورخ 99/03/10 http://horc60.mihanblog.com/post/2571 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تا باد چنین بادا..........</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990310/15.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-30T14:32:44+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ جلسات روزهای شنبه مورخ 1399/03/10 با دستور جلسه سیگار http://horc60.mihanblog.com/post/2570 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>"به نام قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#222222">دوازدهمین جلسه از دوره سی‌ودوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر امیر&nbsp; و استادی کمک راهنمای سیگار مسافر علی اکبر با دستور جلسه&nbsp;<b>(سیگار</b><b>)</b>&nbsp;روز شنبه مورخ 1399/03/10 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#222222"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990310/1.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-05-27T14:42:27+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سعید جلسات روزهای چهارشنبه مورخ 1399/03/07 با دستور جلسه وادی دهم و تاثیر آن روی من http://horc60.mihanblog.com/post/2569 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سیزدهمین جلسه از دوره سی‌ودوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر محمدرضا و دبیری مسافر سعید و استادی&nbsp; مسافر امیر با دستور جلسه&nbsp;<b>( وادی دهم و تاثیر آن روی من</b><b>&nbsp;</b><b>)&nbsp;</b>&nbsp;روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/63815/HOR/990307/2.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-05-25T14:25:17+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ گزارش تصویری از فعالیت نمایندگی حر دوشنبه 99/03/05 http://horc60.mihanblog.com/post/2568 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">گزارش تصویری از فعالیت لژیون های نمایندگی حر دوشنبه 99/03/05</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990305/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-25T14:17:43+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ جلسات مجازی دوشنبه مورخ 99/03/05 با دستور جلسه وادی دهم و تاثیر آن روی من http://horc60.mihanblog.com/post/2567 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#222222">جلسه سی و پنجم کارگاه آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی حر روز دوشنبه مورخ 99/03/05 با استادی مسافر احمد با دستور جلسه&nbsp;<b>(&nbsp;</b></font><span style="text-align: center;"><font color="#222222"><b>وادی دهم و تاثیر آن روی من&nbsp;</b></font></span><b>)</b>.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/Jalase/mazazi35.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="https://chat.whatsapp.com/EywZxq9QnHgJBKh30IU9aB" target="_blank" title="" style=""><b style=""><font size="2" style="" color="#3366ff">لینک فایل صوتی در واتساپ نمایندگی حر</font></b></a></div></div> text/html 2020-05-23T17:27:56+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ گزارش تصویری از فعالیت نمایندگی حر شنبه 99/03/03 http://horc60.mihanblog.com/post/2566 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222" style="">گزارش تصویری از فعالیت لژیون های نمایندگی حر شنبه 99/03/03</font></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990303/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-23T17:02:46+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ جلسات مجازی شنبه مورخ 99/03/03 با دستور جلسه وادی دهم و تاثیر آن روی من http://horc60.mihanblog.com/post/2565 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#222222">جلسه سی و چهارم کارگاه آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی حر روز شنبه مورخ 99/03/03 با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد با دستور جلسه&nbsp;<b>(&nbsp;</b></font><span style="text-align: center;"><font color="#222222"><b>وادی دهم و تاثیر آن روی من&nbsp;</b></font></span><b>)</b>.</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/Jalase/mazazi34.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="https://chat.whatsapp.com/EywZxq9QnHgJBKh30IU9aB" target="_blank" title=""><b><font size="2" color="#6633ff">لینک فایل صوتی در واتساپ نمایندگی حر</font></b></a></div> text/html 2020-05-20T13:52:38+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سعید گزارش تصویری از فعالیت نمایندگی حر چهارشنبه 99/02/31 http://horc60.mihanblog.com/post/2563 <div align="center"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">گزارش تصویری از فعالیت لژیون های نمایندگی حر چهارشنبه 99/02/31</font></div><img src="https://up.c60.ir/repository/63815/HOR/990231/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-05-20T13:24:11+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ جلسات مجازی چهارشنبه مورخ 99/02/31 با دستور جلسه در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره،من چه کرده ام http://horc60.mihanblog.com/post/2564 <div style="text-align: center;"><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#222222">جلسه سی و سوم کارگاه آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی حر روز چهارشنبه مورخ 99/02/31 با استادی مسافر عطا با دستور جلسه&nbsp;<b>(</b></font></font><span style="text-align: center;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره،من چه کرده ام؟</b></font></span><font color="#222222" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">).</b></font></div></div><div><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/Jalase/mazazi33.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="https://chat.whatsapp.com/EywZxq9QnHgJBKh30IU9aB" target="_blank" title=""><b><font size="2" color="#3366ff">لینک فایل صوتی در واتساپ نمایندگی حر</font></b></a></div> text/html 2020-05-18T16:26:07+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ گزارش تصویری از فعالیت نمایندگی حر دوشنبه 99/02/29 http://horc60.mihanblog.com/post/2562 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">گزارش تصویری از فعالیت لژیون های نمایندگی حر دوشنبه 99/02/29</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990229/1.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-05-18T16:16:15+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ جلسات مجازی دوشنبه مورخ 99/02/29 با دستور جلسه در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره،من چه کرده ام http://horc60.mihanblog.com/post/2561 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><font color="#222222" style="">جلسه سی و دوم کارگاه آموزشی مجازی کنگره 60، نمایندگی حر روز دوشنبه مورخ 99/02/29 با استادی&nbsp; ایجنت محترم نمایندگی حر مسافر فرهاد با دستور جلسه&nbsp;<b style="">(</b></font></font><span style="text-align: center;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره،من چه کرده ام؟</b></font></span><font color="#222222" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">).</b></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/Jalase/mazazi32.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="https://chat.whatsapp.com/EywZxq9QnHgJBKh30IU9aB" target="_blank" title=""><b><font size="2" color="#3366ff">لینک فایل صوتی در واتساپ نمایندگی حر</font></b></a></div> text/html 2020-05-16T15:30:31+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ گزارش تصویری از فعالیت نمایندگی حر شنبه 99/02/27 http://horc60.mihanblog.com/post/2559 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#222222">گزارش تصویری از فعالیت لژیون های نمایندگی حر شنبه 99/02/27</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/990227/1.jpg" alt=""></div>